แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาความพร้อมอุตสาหกรรมไทย
ตามแนวคิด Industry 4.0 ด้วยเครื่องมือชุดดัชนีชี้วัดสำหรับประเทศไทย
สำหรับธุรกิจ
ระบุชื่อเต็มสถานประกอบการ โดยไม่ใส่อักษรย่อ เช่น "บริษัท กอไก่ จำกัด", "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอไข่" เป็นต้น
กรุณาอัพโหลด เอกสารสำหรับการตรวจสอบยืนยันบริษัทโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ประเภทของไฟล์ จะต้องเป็นไฟล์ประเภทรูปภาพ (อาทิ .JPG, .PNG, .GIF, .JPEG) ไฟล์เอกสาร (อาทิ .PDF, .ZIP, .RAR, .XLS, .XLSX, .DOC, .DOCX, .PPT, .PPTX, .CSV, .TXT)
2. ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 100 MB

ระบุเป็น Email ของบริษัท เช่น user@company.com" เป็นต้น