แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาความพร้อมอุตสาหกรรมไทย
ตามแนวคิด Industry 4.0 ด้วยเครื่องมือชุดดัชนีชี้วัดสำหรับประเทศไทย
สำหรับธุรกิจ
ระบุชื่อเต็มสถานประกอบการ โดยไม่ใส่อักษรย่อ เช่น "บริษัท กอไก่ จำกัด", "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอไข่" เป็นต้น
กรุณาอัพโหลด เอกสารสำหรับการตรวจสอบยืนยันบริษัทโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ประเภทของไฟล์ จะต้องเป็นไฟล์ประเภทรูปภาพ (อาทิ .JPG, .PNG, .GIF, .JPEG) ไฟล์เอกสาร (อาทิ .PDF, .ZIP, .RAR, .XLS, .XLSX, .DOC, .DOCX, .PPT, .PPTX, .CSV, .TXT)
2. ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 100 MB

หมายเหตุ: รบกวนระบุ email address ของบริษัท เพื่อรับ automail จากระบบ thindex.or.th ในขั้นตอนต่อๆ ไป
เช่น user@company.com เป็นต้น