ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ i4.0

เกี่ยวกับเรา
Logo Logo Logo Logo

Thailand i4.0 Index

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ภาคแรงงาน ตลอดจนผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ล้วนต้องปรับตัวต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ที่มีความจำเป็นต่ออนาคตอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังนั้นการยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีความจำเป็น และโดยที่จำเป็นต้องทำอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยพันธมิตรจากหลายหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย หรือเรียกว่า Thailand i4.0 Index ขึ้น

บริการของเรา

ระบบวิเคราะห์และประเมิน ธุรกิจการผลิต

ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index)

ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0 จึงมีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) และเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไทย โดยจะเข้า ไปช่วยทำให้โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการมีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงองค์กรให้เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น ทราบ ว่าจะต้องปรับปรุงองค์กรของตนในด้านใด และควรเริ่มปรับปรุงด้านใดก่อนเพื่อให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีกลยุทธ์สูงสุด โดยดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมแบ่งเป็น 6 มิติหลัก (Dimensions) ได้แก่

Fit Image

ประเมิน BANDING

เครื่องมือชุดดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย 17 มิติ

ประเมิน KPI

ประเมินความสำคัญของดัชนีชี้วัดที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรมากที่สุด

ประเมิน COST

การพิจารณาโครงสร้างต้นทุนขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการยกระดับ

สิ่งที่ท่านจะได้จากการประเมิน

ผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรม 4.0

เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และให้คำแนะนำแก่อุตสาหกรรมไทย

Fit Image

“ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่.

เมื่อรู้จักโครงสร้างของต้นทุนและมีความเข้าใจดีแล้ว ก็จะช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนและประเมินต้นทุนของโครงการได้ง่ายขึ้น.

เมื่อเกิดการประเมินและรู้ผลลัพธ์ ก็จะช่วยในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นได้.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

รายงานสรุปการประเมิน

ดัชนีผลการชี้วัด อุตสาหกรรม ๔.๐ สำหรับประเทศไทย

Fit Image

ติดต่อเรา

เราจะตอบกลับข้อความของท่านโดยเร็วที่สุด.